Monday, December 3, 2012

Cotoh RPH BM Tahun 4

RPH BAHASA MELAYU TAHUN 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Tarikh : 1Julai 2010
Masa : 11.00 pagi – 12.00 tengahari ( 60 minit )
Tahun : 4 Bestari ( 30 murid : 18 lelaki dan 12 perempuan)
Tema : Hargai Warisan Kita
Tajuk : Alat Muzik Tradisional Malaysia
Pakej/ Modul : Kemahiran Mendengar dan Bertutur, Membaca dan Menulis.
HPU : 2.0 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang
didengar, ditonton,dibaca atau dialami

5.0 Membaca kuat dengan kelancaran sebutan, intonasi
dan gaya pembacaan yang sesuai

11.0 Membuat ulasan tentang bahan yang didengar, ditonton
atau dibaca


HPK : 1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat.
5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.
11.3 Mengenalpasti maklumat dan mencatat nota
daripada bahan yang didengar dan dibaca.

HHP : Aras 1 (i) Menyatakan fakta yang terdapat dalam bahan.
Aras 1 (i) Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik.
Aras 1 (ii) Mencatat nota dalam bentuk grafik.

Objektif : Pada akhir pembelajaran murid dapat;
1. Menyebut lapan jenis alat muzik tradisional Malaysia.
2. Membaca petikan yang diberikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik.
3. Menulis jenis-jenis alat muzik tradisional Malaysia berdasarkan kaum dalam bentuk jadual.
Pengisian Kurikulum :
Sistem Bahasa :
i) Sebutan dan intonasi : Membaca dengan sebutan dan intonasi yang betul.
ii) Tatabahasa : Ayat penyata
iii) Kosa Kata : getaran, dipalu, bergema

Kemahiran Bernilai Tambah
i) Kecerdasan Pelbagai : Linguistik,Interpersonal, Muzik
ii) Kemahiran Berfikir :mengesan, mengkategori
iii) Kajian Masa Depan
iv) Pembelajaran kontekstual

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran : Pendekatan Berpusatkan Murid
Kemahiran generik : Kemahiran Belajar
Penekanan Konsep 5P
i) Penggabungjalinan : kemahiran bertutur, membaca, menulis
ii) Penyerapan ilmu : Pendidikan Muzik; Nilai murni : baik hati
iii) Pemulihan : Membaca kosakata secara latih tubi
iv) Pengayaan : membuat buku skrap alat-alat muzik tradisional
v) Penilaian : Membuat jadual jenis alat muzik

Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran :
i) Bahan Multimedia :LCD, CD
ii) Bahan Bercetak :poster
iii) Bahan Maujud : kompang, serunai

Pengetahuan Perlu Ada :
i) Murid pernah melihat alat-alat muzik seperti serunai, kompang dan
lain-lain.


AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Langkah dan Masa Isi Kandungan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan

Set Induksi
(5 minit) Alat-alat muzik:
• Kompang
• serunai • Guru membawa kompang dan serunai dan meminta 2 orang murid memalu kompang dan meniup serunai tersebut.
• Bersoal jawab dengan murid mengenai kegunaan kompang.
• Guru mengaitkan dengan isi pelajaran hari ini.


Kemahiran belajar(mentafsir maklumat)
Langkah 1
(10 minit) Petikan teks:
Alat-alat Muzik Tradisional Malaysia.
(Lampiran A)
1.Membranofon


2. Kordofon

• Murid diberikan petikan.
• Murid membaca petikan dengan gaya dan intonasi yang betul.
• Guru meminta beberapa orang murid membaca petikan dengan kuat.
• Murid lain mendengar dan memberi komen mengenai intonasi dan nada.

SP:Koperatif


PP(Berpusatkan murid)


Langkah 2
(10 minit) Alat-alat Muzik
• mengecam dan menyebut nama alat-alat muzik.
• Murid duduk dalam kumpulan dan dikehendaki berbincang mengenai jenis alat-alat muzik dari setiap kaum.
• Wakil murid dikehendaki ke hadapan kelas dan menyebut nama alat-alat muzik tersebut.

PP(Berpusatkan murid)


SP:Koperatif dan Kolaboratif

KBT
-Verbal linguistik

Nilai: kerjasama
Langkah 3
(15 minit) Tayangan slaid (gambar) :
• Alat muzik tradisional Melayu
• Alat muzik tradisional Cina
• Alat muzik tradisional India

• Guru menayangkan slaid gambar alat muzik tradisional dari kaum Melayu, Cina dan India.
• Guru turut memberi penerangan mengenai asal usul sesuatu alat muzik.
• Murid dikehendaki menyebut semula jenis alat-alat muzik berdasarkan sesuatu kaum.
KB
(mentafsir maklumat)
SP:Kontek luar

BBM: LCD, laptop

Nilai: berani mencuba
Langkah 4
( 15 minit) Latihan 3
Membuat jadual:
• Jenis alat muzik tradisional kaum Melayu, cina dan India.

• Murid dikehendaki membuat jadual serta menulis jenis alat muzik tradisional.
• Murid diminta mengisi jadual tersebut dengan menulis jenis alat muzik dari kaum Melayu, Cina dan India.
• Guru berbincang dengan murid jawapan yang tepat. KB(menyatakan sebab dan alasan)


Penutup
( 5 minit )

• Murid diperdengarkan dengan lagu-lagu etnik kratif daripada pita rakaman.
• Guru memaklumkan kepada murid mengenai alat muzik yang digunakan dalam lagu tersebut.
• Guru merumuskan pengajaran dan pembelajaran serta menekankan kepada aspek nilai yang terdapat semasa aktiviti hari ini. KG;TMK

Nilai Murni: menghargai warisan Negara

BBM: pita rakaman

11 comments: