Thursday, November 22, 2012

Contoh RPH KSSR BM Tahun 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


Mata Pelajaran :    Bahasa Malaysia
Tarikh               :    26 Mac 2012
Masa                :    60 minit
Tahun               :    2 Bijak
Tema                :    Alam Sekitar
Tajuk                :     Habitat Haiwan

Hasil Pembelajaran:
Fokus Utama :
2.1       Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik 
            dan jelas.
                       Aras 2
                        i.          Menceritakan cerita yang didengar dan ditonton dengan menggunakan
                         sebutan dan intonasi yang betul.

Fokus Sampingan:
5.1        Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan
                            memahami perkara yang dibaca.
           Aras 1
                       iii.          Memahami perkataan, frasa dan ayat.

Standard Kandungan :
 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan   sebutan yang betul

Standard Pembelajaran :
2.2.2 Membaca dan memahami frasadalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga sukukata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul

Standard Prestasi :    
B1 D1 E2 Menyebut perkataan yang mengandungi diftong,vocal berganding, digraf dan konsonan bergabung

 Pada akhir pengajaran, murid dapat :
1.    Menceritakan sekurang-kurangnya tiga maklumat penting yang didengar daripada paparan  slaid yang ditayangkan iaitu contoh haiwan yang hidup di darat, di dalam air dan di kedua-duanya.
2.    Memahami perkara yang dibaca dengan menjawab soalan yang disediakan.

Kemahiran bahasa : Lisan dan Membaca

Sistem Bahasa:
Tatabahasa:  Morfologi
-       Kata Nama

Pengisian Kurikulum:
           Ilmu  -  Dunia Sains, Dunia Seni Visual dan Dunia Muzik
           Nilai  -  Kerjasama
                     -  Berdisiplin

Kemahiran Bernilai Tambah:
-          Kemahiran Berfikir
-          Kecerdasan Pelbagai

Elemen Kerentas Kurikulum : Kreativiti

Kosa Kata: buaya, harimau, tupai, kuda laut, peguin, anjing laut.Langkah/
Masa
Isi Pelajaran
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Catatan
Set
Induksi
( 5 minit )
Beberapa bunyi haiwan dimainkan oleh guru
-kucing
-ayam
-kuda
-burung
1.Murid meneka beberapa bunyi haiwan yang dimainkan oleh guru.
BBM : Bunyi Binatang (MP3)

KBT:
Kemahiran Berfikir
Langkah 1
(20 minit)
Slaid Habitat Haiwan

-Haiwan yang hidup di darat.

-Haiwan yang hidup di dalam air.

-Haiwan yang boleh hidup di darat dan di dalam air.
1. Murid dikehendaki melihat paparan slaid yang telah disediakan oleh guru.

2.Ketika slaid ditayangkan, guru menyoal beberapa soalan-soalan mudah kepada murid untuk memastikan tahap kefahaman murid.

3.Setelah selesai melihat slaid, secara berpasangan murid diminta untuk menceritakan tentang slaid yang telah ditayangkan iaitu berkenaan ‘Habitat Haiwan’.
BBM: paparan slaid ,PPT

KBT:
Kecerdasan pelbagai
- Verbal linguistik

BCB :
Kemahiran
Lisan

Kemahiran
Berfikir:
-Menilai dan mentaksir
Langkah 2
(10 minit)
1.Murid membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul .

2.Guru membimbing murid membaca dengan betul.

3.Murid menjawab soalan-soalan yang disediakan guru.
1.Guru membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan diikuti oleh murid.

2.Kemudian guru memilih seorang  murid untuk membaca kuat dan rakan-rakan yang lain perlu mengikut murid tersebut.

3.Aktiviti ini diteruskan dengan memilih murid yang lain untuk membaca secara kuat dan rakan-rakan lain perlu mengikutnya.

4.Setelah selesai aktiviti membaca, murid diminta untuk menjawab beberapa soalan yang telah disediakan.
BBM:
- paparan slaid,
    PPT
-Aktiviti1
-Aktiviti2

BCB:
-Kemahiran bacaan mekanis
-Kemahiran mencari maklumat
Langkah 3
(20 minit)
1.Murid mengelaskan haiwan mengikut habitatnya di dalam petak yang telah disediakan.

2.Murid melukis dan mewarna gambar tersebut mengikut kreativiti masing-masing.

3.Guru memberi bimbingan dan memantau aktiviti murid.
1.Guru mengedarkan kertas yang mengandungi  petak-petak  darat sahaja, air sahaja serta darat dan air.


2.Murid diminta untuk memenuhkan petak-petak tersebut dengan melukis gambar haiwan mengikut habitatnya.

3.Kemudian, murid dikehendaki mewarnakan gambar tersebut mengikut kreativiti masing-masing.
BBM:
Aktiviti3

KBT:
Spatial dan ruang
Penutup
(5minit)
Murid membuat rumusan tentang tajuk pelajaran dengan bantuan guru.
1. Murid dibimbing merumuskan perkara yang dipelajari.

2.Murid menyenaraikan nilai murni yang telah diperoleh hasil daripada pembelajaran mereka.

3.Murid menyayikan lagu yang telah disediakan bersama-sama guru
BBM:
Slide PPT lagu
Youtube lagu haiwan

Nilai Murni:
Cintai dan sayangi haiwan.

KBT:
Muzik