Thursday, December 13, 2012

Contoh RPH BM Tahun 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MELAYU TAHUN 6
Mata Pelajaran     :   Bahasa Melayu
Tarikh                  :   24 April 2012
Masa                   :   9.00 - 9.30 pagi (30 minit)
Tahun                   :   6 Al-Farabi
Bil. Murid             :   41 orang
Tema                    :   Sekolah
Tajuk                    :   Membina ulasan
Kemahiran:
 Fokus Utama        :11.2 Aras 3(i) Merumus perkara yang menarik serta nilai dan pengajaran                                                           yang diperoleh daripada bacaan secara kritis.
Fokus Sampingan  : 6.5 Aras 3(i) Membaca dan mengumpul maklumat secara imbasan untuk   
                                                      membuat kesimpulan.
Objektif                 :   Pada akhir pembelajaran murid-murid dapat:
                              1.  Menghuraikan nilai dan pengajaran yang terdapat dalam petikan.
                              2.  Menulis ulasan nilai murni dengan lengkap.
Pengetahuan Sedia Ada :Murid mengetahui dan mengenal pasti 17 nilai murni.
Sistem Bahasa:   Tatabahasa – ayat majmuk
                                               kata hubung
                                               penanda wacana
                                               kata bantu
Bahan Bantu Belajar:   LCD projektor, komputer, kad nilai murni.
Kemahiran Bernilai Tambah:   Kecerdasan Pelbagai - verbal linguistik (muzik)
Kemahiran Berfikir -  menjana idea                                                                              
Nilai                      :    bertanggungjawab, berdisiplin, patuh, hormat, berhati-hati                 
                                                                                                                                               
                                  AKTIVITI PENGAJARAN PEMBELAJARAN
 
Langkah/Masa
Isi Pelajaran
Aktiviti guru
Aktiviti Murid
Catatan
Set Induksi
(5 minit)
Bahan grafik
1. Guru menayangkan bahan   grafik.                         
2. Guru mengaitkan aktiviti dengan tajuk pelajaran melalui soal jawab.
1. Murid melihat bahan grafik.
2. Murid menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru.
Kemahiran Berfikir
Menghubung
Kait dan
Menghurai
BCB
menonton dengan aktif
Langkah 1
(5 minit)
Petikan teks
1.Guru meminta murid membaca petikan teks yang dipaparkan.
2. Guru meminta murid mengecam perkataan atau frasa yang menunjukkan kata kerja.
1. Beberapa orang murid dipilih secara rawak untuk membaca petikan teks.
2. Murid mengecam perkataan  atau frasa dalam petikan yang menunjukkan kata kerja..
BCB
Membaca

BBB
Petikan teks
Langkah 2
(10 minit)
Nilai murni
Kata hubung
Kata bantu
Penanda wacana
1. Guru meminta murid menggarisi perkataan atau frasa yang menunjukkan kata kerja.
 2. Guru meminta murid menyenaraikan kata kerja tersebut,
3. Guru meminta murid memadankan aktiviti dengan nilai murni yang dipelajari.
4.Guru meminta murid melengkapkan ayat dengan kata bantu dan huraian yang sesuai.
1. Beberapa orang murid dipilih secara rawak untuk menggarisi perkataan atau frasa yang menunjukkan kata kerja,
2. Murid menyenaraikan kata kerja.
3. Murid memadankan aktiviti dengan nilai murni.
4.Murid melengkapkan ayat dengan kata bantu dan huraian yang sesuai.
Kemahiran Berfikir
Menjana idea
Membuat keputusan

BBB
Kad nilai murni
Langkah 3
(5minit)
Penyoalan
1. Guru meminta murid membina ayat yang gramatis dari kata kerja dengan nilai murni.
1.Murid cuba melengkapkan ayat dengan kata bantu dan huraian yang sesuai.
BBB
Bahan pengurusan grafik
Penutup
(5 minit)
Nyanyian nilai murni
1. Guru meminta murid menyebut perkataan nilai murni melalui aktiviti nyanyian.
1. Murid menyebut perkataan nilai murni melalui aktiviti nyanyian.
Kecerdasan pelbagai
Verbal linguistik
(muzik)

Cerita Kanak-Kanak

Selamat menonton video ini.

Wednesday, December 12, 2012

Cerita Kura-kura Dengan Arnab

Mari kita berkongsi cerita ini.

3...2...1

Mula~~~


Kura-kura & Pelanduk Mencuri Rambutan

Kisah Teladan

 

 

Contoh RPH BM Tahun 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH)
Mata Pelajaran         :           Bahasa Melayu
Tarikh / Hari              :           26 Mac 2012
Masa                           :           8.40 – 9.40 ( 1 jam)
Kelas                          :           5 Kenanga
Bil. Pelajar                 :           35 orang
Tema                           :           Sukan Dan Kesihatan
Tajuk                           :           Kesihatan Asas Kesejahteraan          
Objektif                       :           Di akhir pengajaran murid dapat:
i)              Mengelaskan maklumat berdasarkan topik yang dibincangkan.
ii)             Membaca dan mengecam isi-isi penting daripada bahan bacaan.
iii)            Memilih dan mengenal pasti penanda wacana.
Pengetahuan sedia ada :
Konsep                       :           Murid  pernah didedahkan dengan frasa dan rangkai kata serta
                                                   penanda wacana di dalam pengajaran yang lepas.
Bahan                         :           Petikan teks m/s 58 buka teks Bahasa Melayu Tahun 5, kad
                                                  gambar dan lembaran kerja.
Nilai                             :            Menjaga kesihatan, bekerjasama, berdisiplin
Kemahiran                 :           Membaca, lisan dan menulis.
 
Langkah/Masa
Isi Pelajaran
Aktiviti guru
Aktiviti Murid
Catatan

Set Induksi
(5 minit)
Bersoal jawab tentang makanan kesukaan murid.
1.Menunjukkan gambar hidangan makanan tengah hari.
2.Meminta murid menyatakan makanan yang dimakan semalam.
1.Menyatakan apa yang dilihat di dalam gambar.
2.Menyatakan jenis makanan yangh dimakan semalam
BBM:
Gambar makanan tengah hari
Nilai:
Bekerjasama
KBKK:
Sumbang
saran
Langkah 1
(15 minit)
Menganalisis data
Aktiviti berkumpulan:
1.Meminta murid duduk dalam kumpulan
2.Mengedarkan petikan kepada murid.
3.Meminta murid membaca petikan secara mentalis (secara senyap)
4.Meminta murid menganalisis data dengan mengkelaskannya mengikut jenis makanan
Aktiviti berkumpulan:
      1.       Membaca petikan
          secara mentalis (secara senyap)
2.Mengelaskan makanan mengikut jenisnya:
Karbohidrat, Protein,
Vitamin,garam galian dan lemak
BBM:
- Petikan teks
-jadual
Nilai:
Bekerjasama
KBKK:
Mengklasifikasi
Langkah 2
(15 minit)
Membentangkan laporan
1.Meminta ketua kumpulan membentangkan laporan di hadapan kelas.
2.Menampal jadual yang dilengkapkan oleh murid di papan putih.
1.Ketua setiap kumpulan membentangkan laporan
di hadapan.
BBM:
Jadual
Nilai:
Mematuhi arahan
KBKK:
Merumus
Langkah 3
(20 minit)
1 .Mengenalpasti penanda wacana
2. Membina dan menulis ayat
1. Mengarahkan semula murid membaca teks secara senyap.
2. Meminta murid mengenalpasti dan menggariskan penanda wacana yang terdapat di dalam petikan.
3. Meminta murid menyenaraikan penanda wacana yang digaris.
4. Meminta murid membina ayat menggunakan penanda wacana
1. Membaca teks secara senyap.
2. Mengenalpasti dan menggariskan penanda wacana yang terdapat di dalam petikan.
3.Menyenaraikan penanda wacana di dalam lembaran kerja .
4. Membina dan menulis ayat menggunakan penanda wacana di dalam lembaran kerja.
BBM:
Lembaran kerja
Nilai:
Mematuhi arahan
KBKK:
Mengenalpasti, Menjana idea
Penutup
(5 minit)
1.Penerapan nilai murni
1.Mengingatkan murid agar sentiasa makan makanan seimbang.
2.Meminta murid mengamalkan makanan seimbang.
3. Menyebut semula penanda wacana yang telah dipelajari.
1.Menyebut semula makanan seimbang yang berkhasiat.
2. Menyebut semula penanda wacana yang telah dipelajari.
Nilai:
Menghargai kesihatan
KBKK:
sumbangsaran